Hardwire® ICW- HW-2015-10-SB NIJ Certified – NIJ 0101.06 Type III ICW Special Threat Rifle Plate